Diagnos

Alla smärttillstånd är unika. Mångfalden är oändlig, beroende på vilka skador eller förändringar vävnaden drabbats av och hur nervsystemet reagerar på dessa. Många lokala smärttillstånd har gemensamma drag. Det finns ovanliga smärttillstånd som inte nämns här, men som ändå kan identifieras och lindras med rätt behandling.

kotpelaren (hals- och ländrygg  samt bäckenled)

Vi har lång erfarenhet och mycket goda resultat avseende behandling av smärttillstånd i nacke (exempelvis efter whiplashvåld), ländrygg och bäckenled (SI-led). Vi kombinerar aktiv träning med de alltmer efterfrågade metoderna proloterapi och PRP (Paletal Rich Plasma) som förbättrar kotpelarens segmentella stabilitet.                                                                                                               

artros       

Artros uppstår på grund av obalans i de nedbrytande och uppbyggande processerna i ledens broskceller. Sjukdomen involverar inte bara ledbrosk, vars nedbrytning är det klassiska kännetecknet, utan också ligament, ledhinnor, muskler, skelett och menisk. Följden blir att leden inte längre kan hantera den belastning den utsätts för. En rad faktorer har betydelse för uppkomsten av artros, t ex ärftlighet och systemiska och lokala riskfaktorer (övervikt, kvinnligt kön, yrkesbelastning och ledskada. Artros är ofta förenad med smärta, stelhet och nedsatt rörlighet och drabbar oftast knä, fingrar, höft, rygg och stortå men kan också drabba andra leder. Tillståndet drabbar oftast personer från 50 års ålder, men kan uppstå tidigare till exempel efter ledskada. Förekomsten ökar med högre ålder och är vanligare bland kvinnor än män. Sjukdomen går inte att stoppa, men fysisk aktivitet och träning kan bromsa nedbrytningstakten.                                                                                                          Denna ”folksjukdom” orsakar mycket lidande och operation är den enda behandling sjukvården kan erbjuda. Primärvårdens artrosskolor är viktiga för att patienten ska lära sig rätt aktivitet och få ökad kunskap. Nya studier visar allt bättre resultat av proloterapi och PRP var för sig eller i kombination och kan senarelägga eller ersätta operation. Behandlingen kombineras med träning

muskler                                                                                                                        

Smärta från muskler och lednära strukturer orsakas ofta av triggerpunkter. En kombination av rörelseanalys, ergonomisk genomgång, anpassad träning och triggerpunktsbehandling är i flertalet fall mycket effektivt. Med hjälp av ultraljud kan triggerpunkterna synliggöras och även de som är djupt belägna kan behandlas riskfritt.

senor och senfäste

Tennisarmbåge, golfarmbåge, achillessene-tendinit runners knee, snapping hip, rotator cuffskada impingement…. Listan kan göras oändlig. Diagnostiken är viktig. Behandlingen innefattar proloterapi/PRP, triggerpunktsakupunktur, töjningar och träning.

nerver                                                                                                                         

Neuropatisk smärta är vanlig,  ofta svår och handikappande. Den kan orsakas av inklämning, inflammation (bältros) eller skada på nerver i samband med våld eller operation, men även av långvarig smärta i sig (nociplastisk smärta /sensitisering). Drabbade personer har långvarigt och svårt lidande, trots att smärtan i många fall är behandlingsbar. Vi har unika kunskaper om nervsmärta. Noggrann diagnostik bla med ultraljud och nya behandlingsmetoder ger goda chanser till avsevärd lindring. Vi har ett nätverk med andra kliniker som vi kan remittera vidare till vid behov.

mixed pain                                                                                                                           

Orsaken till de flesta fall av långvarig smärta är en kombinerad vävnadsskada (nociseptiv) och sensitisering av nervsystemet (neuropatisk). Detta som internationellt benämns Mixed Pain är en Svarte Petter i smärtvårdens kortlek. Varken behandling för den primära vävnadsskadan eller nervsmärtan fungerar särskilt väl, vilket kan göra att patienterna uppfattas som besvärliga. Läkemedel mot nervsmärta (Gabapentin och Pregabalin) eller av Morfintyp ger som regel dålig effekt, men mycket biverkningar och orsakar i värsta fall beroende. För framgångsrik smärtlindring krävs extra noggrann diagnostik samt tålamod från läkare och patient. Behandlingen innefattar oftast en kombination av flera behandlingsmetoder.

EDS/hypermobilitetssyndrom (HMS)

Är en grupp systemsjukdomar som beror på ärftliga defekter i bindväven och drabbar ett flertal organ i kroppen. Överrörlighet är ett mycket vanligt bekymmer som kan orsaka svår smärta i leder och lednära strukturer i stora delar av kroppen. Betydande funktionsnedsättningar är regel. Tillstånden kräver multimodala team, helst med flera organspecialister. Apport bedriver inte diagnostik eller rehabilitering vid HSD.

Behandling av enstaka leder kan ibland ge en mer hanterlig livssituation, men det måste vägas med det totala hälsotillståndet. Vi utför stabilitetsbehandling för bäckenleden , eftersom detta visat resultat i några studier.